Niniejszy regulamin obowiązuje klientów korzystających z usług treningu personalnego i dietetyki

prowadzonych przez Trener personalny i Trener odżywiania Monika Wypych

Regulamin obowiązuje od 01.06.2019 r.

Przez pojęcia użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

1. Trener - Trener personalny Trener odżywiania Monika Wypych

2. Klient - osoba korzystająca z usług Trenera

1& Stan zdrowia klienta

1. Klient rozpoczynając współpracę zobowiązany jest przejść badania okresowe i posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania aktywności fizycznej wydane przez lekarza. Jeżeli podopieczny nie wykona w/w badań ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody na własnym zdrowiu.

2. Klient zobowiązany jest nie ukrywać swojego prawdziwego stanu zdrowia.

3. W przypadku nagłego pogorszenia się samopoczucia podczas treningu klient zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym trenera.

4. Każdy wysiłek fizyczny niesie za sobą ryzyko doznania kontuzji. Trener dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować to ryzyko. Trener nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu.

§2 Cel współpracy

1. Przed rozpoczęciem współpracy klient zobowiązany jest jasno sprecyzować swój cel współpracy oraz odpowiedzieć zgodnie z prawdą na wszelkie pytania zadane przez trenera.

2. Klient zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby stosować się do zaleceń i planów wydanych przez trenera.

3. Trener zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy w przypadku nagminnego nierealizowania treningów personalnych oraz niestosowania się do zaleceń i planów wydanych przez trenera.

§3 Realizowanie treningów – zasady współpracy

1. Trening personalny trwa 45 - 55 min w zależności od aktualnej sprawności fizycznej podopiecznego.

2. Wpłata za treningi następuje z góry za dany miesiąc przed pierwszym spotkaniem.

3. Karnet ważny jest tylko i wyłącznie przez okres 5 tygodni z możliwością zawieszenia na 7 dni. W przypadku wykupienia pakietów treningowych okres ich ważności liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening.

4. Odwołanie treningu możliwe jest do godziny 20:00 w dniu poprzedzającym trening. Jeżeli zgłoszenie odwołania nastąpi po godzinie 20:00 lub klient całkowicie się nie pojawi trening uznaje się jako zrealizowany. Jeżeli trening odbywa się w poniedziałek, odwołanie treningu możliwe jest do 20:00 w sobotę.

5. W przypadku spóźnienia trening zostaje skrócony o czas spóźnienia.

6. W przypadku trening na siłowni/w klubie fitness podopieczny zobowiązany jest do wykupienia karnetu wstępu na obiekt lub okazania akceptowalnej karty benefit.

7. Treningi odbywają się w określonych przez trenera miejscach po wcześniejszym uzgodnieniu.

8. Na treningu obowiązuje strój sportowy: obuwie sportowe, sportowa koszulka, spodnie dresowe, w przypadku niesprzyjającej aury także sportowa bluza. Podczas treningu należy zdjąć wszelaką biżuterię, a w przypadku długich włosów związać je. Na treningu należy mieć ze sobą czystą wodę mineralną.

9. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z dalszej współpracy powiadamiając o tym trenera nie później niż miesiąc przed planowanym zakończeniem współpracy. Opłata za niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi.

10. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania(*) lub przesunięcia treningów z powodów osobistych.

(*)W przypadku odwołania treningów przez trenera, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane treningi. Opłata podlegająca zwrotowi naliczana jest wg wzoru:

(koszt pakietu / liczba treningów w pakiecie) x liczba niewykorzystanych treningów

lub jest możliwość odrobienia tego treningu w innym terminie.

11. Podczas prowadzenia zajęć zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z treningu. Osobie wykluczonej z treningu z ww. powodów nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

12. Uczestnik zajęć ma obowiązek stosowania się do regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia.

13. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody trenera jest zabronione.

14. Trener nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestników zajęć.

15. Klient zobowiązuje się do zjedzenia posiłku na 1,5 h przed treningu, chyba że trener zasugeruje inaczej.

 

§4 Postanowienia końcowe

1. Trener ze swojej strony dołoży wszelkich starań, aby podopieczny uzyskał pożądane efekty jednak nie gwarantuje 100% ich uzyskania.

2. Rozpoczęcie współpracy oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Trener zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. O powstałych zmianach poinformuje klienta oraz opublikuje na stronie www.trenermonikawypych.com

TRENING PERSONALNY - TRENING GRUPOWY - ODCHUDZANIE - KSZTAŁTOWANIE SYLWETKI - TRENING PROZDROWOTNY - TRENING MENTALNY - DIETA - MOTYWACJA

© 2023 by Name of Template. Proudly created with Wix.com